دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه سمنان و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18234 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18294 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18345 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18384 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18414 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18440 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18562 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18605 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18629 روزانه دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18658 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18682 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18694 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18707 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18722 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 4 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18761 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18773 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18779 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - رمز و کد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18792 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18802 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18806 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه