دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه لرستان - خرم آباد و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18260 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18318 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18394 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18424 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18464 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18474 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18541 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18647 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18703 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه