دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه بوعلی سینا - همدان و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18222 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18280 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18337 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18407 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18436 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18548 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18596 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18651 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18678 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - رمز و کد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18788 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18801 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول