دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در  کد ضریب 5 - رمز و کد و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - رمز و کد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18787 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18788 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18789 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18790 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
18791 روزانه دانشگاه دامغان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18792 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18793 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18794 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18795 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18796 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18797 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18798 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18799 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18800 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18801 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18802 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18803 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18804 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18805 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18806 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18807 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول