دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18831 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم کامپیوتر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18832 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول با گذراندن دروس گرایش های محاسبات گرایش ها فارغ التحصیل می شوند علمی یا نظریه محاسبه در یکی از این
18833 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18834 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18835 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18836 روزانه دانشگاه دامغان سمنان محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18837 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18838 روزانه دانشگاه یزد یزد محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18839 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18840 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18841 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18842 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18843 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نظریه سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18844 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان نظریه سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18845 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران نظریه سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18846 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18847 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18848 روزانه دانشگاه دامغان سمنان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18849 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18850 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18851 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18852 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18853 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18854 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18855 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم کامپیوتر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18856 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول گرایش ها فارغ التحصیل می شوند علمی یا نظریه محاسبه در یکی از این با گذراندن دروس گرایش های محاسبات
18857 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18858 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18859 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18860 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18861 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18862 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نظریه سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18863 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران نظریه سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18864 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18865 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18866 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18867 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18868 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18869 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران محاسبات علمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18870 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18871 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الگوریتم و نظریه محاسبه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18872 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نظریه سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18873 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18874 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18875 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18876 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین علوم کامپیوتر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18877 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18878 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18879 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18880 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18881 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18882 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18883 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18884 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18885 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18886 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18887 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18888 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18889 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18890 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18891 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول این رشته در گروه بیوفیزیک اجرا می شود
18892 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18893 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18894 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18895 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18896 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18897 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18898 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18899 مجازي دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوانفورماتیک آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول این رشته در گروه بیوفیزیک اجرا می شود. - آموزش محور
18904 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران علوم تصمیم و دانش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18900 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18901 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول این رشته در گروه بیوفیزیک اجرا می شود. - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18902 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18903 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول