دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - بیوانفورماتیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18879 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18880 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18881 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18882 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18883 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18884 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18885 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18886 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18887 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18888 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18889 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18890 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18891 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول این رشته در گروه بیوفیزیک اجرا می شود
18892 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18893 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18894 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18895 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18896 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18897 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18898 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18899 مجازي دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوانفورماتیک آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول این رشته در گروه بیوفیزیک اجرا می شود. - آموزش محور
18904 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران علوم تصمیم و دانش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18900 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران داده کاوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18901 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول این رشته در گروه بیوفیزیک اجرا می شود. - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18902 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین علوم تصمیم و دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18903 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول