دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته زیست شناسی گیاهی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18908 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
18912 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18913 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18914 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18920 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18923 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18939 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18942 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18946 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18948 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18962 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18958 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18969 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
18973 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18974 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18975 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18979 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18992 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
18996 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18999 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19009 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19007 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19013 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19014 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
19025 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول