دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته زیست شناسی گیاهی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18936 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18937 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18938 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18939 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18940 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18941 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18942 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18943 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18944 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18945 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18946 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18947 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18948 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18949 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18950 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18951 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18952 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18953 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18954 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18989 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18990 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18991 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18992 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
18993 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18994 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18995 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18996 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18997 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18998 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18999 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19000 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19001 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19002 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19003 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19004 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سیستماتیک و بومشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19018 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19019 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19020 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19021 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول