دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته زیست شناسی جانوری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19034 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19037 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19040 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19050 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19052 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19054 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19061 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19060 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19065 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19070 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19080 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19084 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19090 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19088 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19099 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19108 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19112 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19110 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19115 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه رویان