دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته زیست شناسی جانوری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19045 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19046 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19047 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19048 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19049 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19050 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19051 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19052 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19053 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19054 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19055 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19056 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19079 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19080 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19081 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19082 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19083 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19084 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19085 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19086 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19087 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19102 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19103 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19104 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19105 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19106 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19107 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19108 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول