دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه اراک و در رشته زیست شناسی جانوری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19029 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19045 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19064 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19079 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19092 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19102 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول