دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - بیوسیستماتیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19064 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19065 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19066 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
19067 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19068 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19069 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19070 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19071 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19072 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19073 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19074 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19075 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19076 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19077 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
19078 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي مرد 4 نفر نیمه اول فقط مرد
19079 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19080 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19081 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19082 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19083 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19084 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19085 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19086 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19087 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19090 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19091 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19088 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19089 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه