دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته اقیانوس شناسی فیزیکی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1217 - اقیانوس شناسی فیزیکی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19166 روزانه دانشگاه تهران تهران اقیانوس شناسی فیزیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل موسسه ژیوفیزیک
19167 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقیانوس شناسی فیزیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19168 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی فیزیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19169 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان اقیانوس شناسی فیزیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19170 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران دینامیک اقیانوسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19171 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقیانوس شناسی فیزیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل موسسه ژیوفیزیک
19172 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی فیزیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19173 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان اقیانوس شناسی فیزیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19174 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقیانوس شناسی فیزیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19175 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان اقیانوس شناسی فیزیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس