دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته علوم شناختی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1219 - علوم شناختی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19188 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19189 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19194 روزانه دانشگاه تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19195 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26467 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19198 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19203 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19204 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26468 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19206 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19207 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران تهران ذهن، مغز و تربیت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19208 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران تهران روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19209 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19210 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران تهران رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19211 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران تهران طراحی و خلاقیت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول