دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان زنجان و در رشته 1251 - مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19227 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19295 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19345 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19388 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19484 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19533 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
19600 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19648 پرديس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19702 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19709 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19752 روزانه دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19794 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20058 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20096 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20154 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20171 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول