دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خوزستان و در رشته 1251 - مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19233 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
19238 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
19239 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19274 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19277 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
19425 پرديس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26453 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19540 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19547 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19736 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
19653 پرديس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19697 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19716 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19758 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19763 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19933 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19964 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20064 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول