دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته 1251 - مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19245 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19355 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19461 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19477 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19553 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19612 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19673 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19691 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19769 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19804 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19829 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19865 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19890 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19946 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19990 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20025 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20033 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20074 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20081 روزانه دانشگاه قم قم کنترل آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
20105 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20130 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20135 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20190 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20195 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول