دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گیلان و در رشته 1251 - مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19256 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
19290 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19304 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19364 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19384 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19395 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19444 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19486 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19492 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19501 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19562 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19620 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19662 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19707 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19718 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19779 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19813 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19872 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19897 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19912 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19955 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
19998 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20008 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20019 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20038 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20084 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20114 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول