دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان یزد و در رشته 1251 - مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26483 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26484 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19565 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19623 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19783 روزانه دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19816 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19873 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
19898 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19957 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19999 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20020 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20086 روزانه دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20115 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول