دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کردستان و در رشته 1251 - مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19254 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19288 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19382 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19561 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
19619 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19661 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19778 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19812 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19954 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20083 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20113 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول