دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1251 - مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19459 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
19460 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
19461 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19462 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19463 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19464 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19465 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19466 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19467 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19468 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
19469 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19470 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19471 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19472 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19473 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19474 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19475 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19476 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19477 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19478 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19479 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19480 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19481 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19482 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19483 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19484 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19485 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19486 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19487 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19488 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19489 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19490 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19491 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19492 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19493 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19494 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19495 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19496 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
19497 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
19498 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19499 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19500 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19501 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19502 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19503 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19504 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19505 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19506 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19507 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19508 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19509 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19510 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19511 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19512 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19513 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19514 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19515 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فرانسه - شرایط در انتهای دفترچه با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری
26453 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19671 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19672 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19673 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19674 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19675 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19676 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19677 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19678 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19679 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19680 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19682 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19683 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19684 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19688 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19689 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19690 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19691 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19692 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19693 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19694 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19695 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19697 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19698 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19699 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19700 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19701 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19702 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19703 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19704 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19707 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19708 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19709 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19710 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
19711 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19712 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19713 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19714 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19715 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19716 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19717 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19718 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19719 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19720 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19723 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19724 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19725 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19728 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19729 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19730 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی سامانه های برقی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19734 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سامانه های برقی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19735 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19829 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19830 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19831 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19832 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19835 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19836 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19837 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19838 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19839 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19840 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19841 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19909 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19910 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19911 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19912 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20022 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
20023 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
20024 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20025 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20026 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20027 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20028 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20029 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20030 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20031 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20032 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20033 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20034 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20035 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20036 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20037 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20038 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20039 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
20040 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20041 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20042 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20043 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20044 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
20045 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
20046 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20047 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20129 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20130 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20131 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20132 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20133 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20134 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20135 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20136 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20137 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20138 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20139 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20140 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20141 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران کنترل آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
20142 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20143 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20144 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20145 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20146 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20188 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
20189 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
20190 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20191 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20192 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20193 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20194 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20195 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20196 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20197 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20198 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20199 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20200 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20201 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20202 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20203 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20204 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20234 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
20235 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول