دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه مهندسی برق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19077 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
19078 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
19079 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19080 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19081 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19082 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19083 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19084 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19085 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
19086 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19087 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19088 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19089 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19090 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19091 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19092 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19093 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19094 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19095 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19096 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19097 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19098 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19099 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19100 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19101 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19102 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19103 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19104 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19105 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19106 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19107 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19108 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19109 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19110 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19111 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19112 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19113 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19114 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19115 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19116 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19117 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19118 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19119 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19120 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19121 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19122 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19123 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19124 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19125 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19126 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19127 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19128 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19129 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19130 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19131 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19132 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول فرانسه – شرایط در انتهای دفترچه با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19323 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19324 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19325 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19326 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19327 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19328 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19329 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19330 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19334 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19335 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19336 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19337 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19338 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19339 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19340 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19341 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19342 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19343 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19348 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19349 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19350 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19361 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
19362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19369 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19377 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19378 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19380 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19381 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19384 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی سامانه های برقی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سامانه های برقی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19484 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19485 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19486 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19487 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19488 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19489 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19490 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19491 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19492 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19493 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19494 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19495 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19496 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19563 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19564 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19565 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19677 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
19678 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
19679 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19680 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19681 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19682 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19683 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19684 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19685 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19686 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19687 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19688 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19689 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19690 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19691 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19692 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19693 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19694 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
19695 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19696 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19697 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19698 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19699 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19700 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19701 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19778 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19779 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19780 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19781 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19782 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19783 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19784 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19785 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19786 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19787 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19788 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19789 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19790 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
19791 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19792 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19793 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19794 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19838 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
19839 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
19840 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19841 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19842 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19843 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19844 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19845 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19846 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19847 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19848 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19849 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19851 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19852 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19885 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
19886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول