دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19842 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19843 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19844 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19845 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19846 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19847 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19848 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
19849 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
19850 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
19851 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19852 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
19853 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19854 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19855 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19856 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19857 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19858 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19859 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19860 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19861 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19862 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19863 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
19864 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19865 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19866 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
19867 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19868 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
19869 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19870 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19871 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19872 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19873 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
19874 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19875 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شیراز) فارس الکترواکوستیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
19876 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19877 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19878 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19879 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19880 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19881 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19882 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19883 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19884 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19885 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19886 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19887 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19888 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19889 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19890 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19891 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19892 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19893 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19894 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد –شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
19895 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19896 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19897 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19898 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19899 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19900 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شیراز) فارس الکترواکوستیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
19901 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19902 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19903 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19904 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19905 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19906 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19907 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19908 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19909 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19910 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19911 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19912 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول