دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20147 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20148 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20149 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20150 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20151 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20152 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20153 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20154 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20155 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20156 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20157 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20158 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20159 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20160 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
20161 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20162 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20163 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20164 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20165 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20166 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20167 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20168 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20169 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20170 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20171 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20172 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20173 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20174 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20175 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20176 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
20177 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20178 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20180 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20181 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20182 مجازي دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20183 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
20184 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20185 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20186 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20187 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20188 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
20189 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
20190 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20191 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20192 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20193 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20194 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20195 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20196 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20197 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20198 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20199 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20200 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20201 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20202 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20203 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20204 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بیوالکتریک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول