دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مهندسی نفت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20239 روزانه دانشگاه تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی معدن تهران
20243 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20247 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی معدن تهران
20250 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20255 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20256 روزانه دانشگاه تهران تهران حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20262 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20263 روزانه دانشگاه تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20267 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20269 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20270 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجهیزات نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20274 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20275 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20277 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجهیزات نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20279 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20280 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجهیزات نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20281 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20282 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20283 روزانه دانشگاه تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20290 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20292 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20293 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20295 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20299 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20301 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20302 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20304 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه