دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مهندسی نفت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20239 روزانه دانشگاه تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی معدن تهران
20240 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20241 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
20242 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20243 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20244 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20245 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20246 روزانه دانشگاه یزد یزد اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20256 روزانه دانشگاه تهران تهران حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20257 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20258 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20259 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان حفاری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
20260 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20261 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20262 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20263 روزانه دانشگاه تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20264 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20265 روزانه دانشگاه شیراز فارس بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20266 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20267 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20268 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20269 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20270 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجهیزات نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20281 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20282 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20283 روزانه دانشگاه تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20284 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20285 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20286 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20287 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20288 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20289 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20290 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20291 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20292 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20293 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20294 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان مدیریت مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان