دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مهندسی نفت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20247 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی معدن تهران
20248 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20249 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20250 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20252 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20253 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20272 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20274 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20275 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20276 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20277 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجهیزات نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20295 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20296 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20297 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20298 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20299 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20300 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20301 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول