دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - اکتشاف

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20239 روزانه دانشگاه تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی معدن تهران
20240 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20241 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
20242 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20243 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20244 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20245 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20246 روزانه دانشگاه یزد یزد اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20247 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی معدن تهران
20248 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20249 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20250 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20252 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20253 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20254 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20255 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول