دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - مخازن هیدروکربوری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20281 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20282 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20283 روزانه دانشگاه تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20284 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20285 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20286 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20287 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20288 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20289 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20290 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20291 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20292 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20293 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20294 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان مدیریت مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
20295 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20296 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20297 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20298 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20299 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20300 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20301 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20302 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20303 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20304 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه