دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مهندسی پلیمر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1255 - مهندسی پلیمر (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20308 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20309 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20310 روزانه دانشگاه تهران تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20313 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20319 روزانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20320 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20324 روزانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تهران علوم پایه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20328 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20330 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20337 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20340 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1255 - مهندسی پلیمر (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20342 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20343 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20344 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پزوهشکده فناوری نو
20346 روزانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20347 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب (کامپوزیت) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20350 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب (کامپوزیت) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20351 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول