دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان آذربایجان شرقی و در رشته مهندسی پلیمر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1255 - مهندسی پلیمر (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20314 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20317 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20321 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی علوم پایه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20322 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم پایه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده شیمی
20332 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20335 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20338 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم پایه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده شیمی
20341 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم پایه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
( 1255 - مهندسی پلیمر (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20345 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول