دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مهندسی پلیمر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1255 - مهندسی پلیمر (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20305 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20306 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20307 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20308 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20309 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20310 روزانه دانشگاه تهران تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20311 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20312 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر) خوزستان فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20313 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20314 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20315 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20316 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20317 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20318 روزانه دانشگاه یزد یزد فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20319 روزانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تهران فراورش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20320 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20321 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی علوم پایه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20322 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم پایه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده شیمی
20323 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان علوم پایه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20324 روزانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تهران علوم پایه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1255 - مهندسی پلیمر (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20342 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20343 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20344 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پزوهشکده فناوری نو
20345 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20346 روزانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20347 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب (کامپوزیت) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران