دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - پلیمریزاسیون

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1255 - مهندسی پلیمر (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20342 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20343 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20344 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پزوهشکده فناوری نو
20345 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20346 روزانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20347 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب (کامپوزیت) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20350 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب (کامپوزیت) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20351 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پلیمریزاسیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول