دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان سمنان و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20379 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20399 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20428 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20459 روزانه دانشگاه سمنان سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20476 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20491 روزانه دانشگاه سمنان سمنان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20527 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20540 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20560 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20582 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20594 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20605 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20642 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه