دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمان و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20401 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20430 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20460 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20482 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20493 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20499 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20541 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20561 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20583 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20598 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20606 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول