دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20388 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20391 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20404 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20414 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20420 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20433 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20445 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20456 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20488 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20494 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20514 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20520 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوریهای نوین
20533 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20535 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20542 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20550 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20556 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20562 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20572 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20579 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20602 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20607 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20617 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20621 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوریهای نوین
20623 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20625 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20628 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20629 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20632 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20635 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20638 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20647 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20656 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20672 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20676 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20680 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول