دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گیلان و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20395 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20396 روزانه دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20416 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20447 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20465 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20498 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20537 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20538 نوبت دوم دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20552 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20573 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20586 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20610 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول