دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20386 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20410 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20412 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20441 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20448 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20489 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20517 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20531 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20546 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20548 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20574 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20603 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20619 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20670 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20671 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20674 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20675 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20677 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20678 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20679 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20682 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20684 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول