دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20373 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20374 روزانه دانشگاه اردکان یزد ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20375 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20376 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20377 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20378 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20379 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20380 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20381 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20382 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20383 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20384 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20385 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20386 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20387 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20388 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20389 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20390 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20391 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20392 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20393 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20394 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20395 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20396 روزانه دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20397 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20398 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20399 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20400 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20401 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20402 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20403 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20404 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20405 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20406 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20407 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20408 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20409 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20410 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20411 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20412 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20413 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20414 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20415 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20416 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20417 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20418 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
20419 روزانه دانشگاه یزد یزد فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20420 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20421 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20422 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20423 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20424 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 35 نفر نیمه اول
20425 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
20426 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20427 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20428 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20429 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20430 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20431 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20432 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20433 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20434 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20435 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20436 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20437 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20438 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20439 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20440 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20441 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20442 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20443 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20444 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20445 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20446 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
20447 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20448 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20449 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20450 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
20451 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20452 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20453 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20454 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20455 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20456 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20457 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20458 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20459 روزانه دانشگاه سمنان سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20460 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20461 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20462 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20463 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20464 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20465 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20466 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20467 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20468 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20469 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20470 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20471 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر) خوزستان صنایع پتروشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20472 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20473 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20474 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20475 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران صنایع شیمیایی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20476 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20477 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20478 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20479 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20480 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20481 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20482 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20483 روزانه دانشگاه شیراز فارس پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20484 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20485 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20486 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20487 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20488 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20489 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20490 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20491 روزانه دانشگاه سمنان سمنان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20492 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20493 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20494 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20495 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20496 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20497 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20498 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20499 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20500 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20501 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20502 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20503 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20504 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20505 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20506 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20507 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20508 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20509 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20510 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20511 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20512 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20513 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20514 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20515 روزانه دانشگاه تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20516 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20517 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20518 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20519 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20520 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوریهای نوین
20521 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20522 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20523 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20524 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26432 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
26465 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پلیمر آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.