دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20525 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20526 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20527 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20528 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20529 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20530 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20531 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20532 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20533 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20534 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20535 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20536 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20537 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20538 نوبت دوم دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20539 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20540 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20541 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20542 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20543 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20544 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20545 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20546 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20547 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20548 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20549 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20550 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20551 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20552 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20553 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20554 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20555 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20556 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20557 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20558 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
20559 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20560 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20561 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20562 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20563 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20564 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20565 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20566 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20567 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20569 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20570 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20571 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20572 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20573 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20574 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20575 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20576 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20577 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20578 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20579 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20580 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20581 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20582 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20583 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20584 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20585 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20586 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20587 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20588 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20589 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر) خوزستان صنایع پتروشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20590 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20591 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20592 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20593 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران صنایع شیمیایی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20594 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20595 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20596 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20597 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20598 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20599 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20600 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20601 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20602 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20603 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20604 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20605 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20606 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20607 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20608 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20609 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20610 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20611 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20612 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20613 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20614 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20615 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20616 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20617 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20618 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20619 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20620 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20621 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوریهای نوین
20622 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین