دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20670 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20671 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20672 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20673 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20674 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20675 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20676 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20677 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20678 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20679 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20680 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20682 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20683 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20684 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول