دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه مهندسی شیمی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20294 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20295 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20296 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20301 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20304 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20305 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20308 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20310 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20312 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول