دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه خلیج فارس - بوشهر و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20377 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20397 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20426 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20526 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20539 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20559 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول