دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تربیت مدرس و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20375 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20376 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20393 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20394 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20422 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20423 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20501 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20502 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20506 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20507 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20521 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20630 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20633 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20641 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20660 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.