دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه شیراز و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20381 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20402 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20431 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20452 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20461 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20467 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20477 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20483 روزانه دانشگاه شیراز فارس پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20509 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20652 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20662 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه