دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20413 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20444 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20455 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20470 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20474 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20479 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20487 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20549 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20571 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20578 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20588 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20592 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20596 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانوفناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20601 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول