دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه گیلان - رشت و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20416 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20447 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20465 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20498 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20552 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20573 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20586 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20610 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول