دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1259 - مهندسی صنایع

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري - کیفیت و بهره وری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20714 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20725 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20748 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20754 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20780 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20783 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20795 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20798 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20804 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20807 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20811 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20812 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 2 - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20826 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20836 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20850 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20854 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - سيستمهاي مالي - لجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20879 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20899 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20917 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20918 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20924 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20926 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20929 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20964 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20967 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول