دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 5 - مدیریت مهندسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20937 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20938 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20939 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20940 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20941 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20942 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
20943 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20944 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20945 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20946 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20947 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20948 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
20949 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20956 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20957 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20958 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20959 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20950 مجازي دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20951 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
20974 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20960 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
20952 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
20953 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20954 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
20955 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20961 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20962 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20963 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20964 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20965 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20966 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20967 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20968 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20969 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20970 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20971 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20972 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20973 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول