دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی نقشه برداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1263 - مهندسی نقشه برداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20981 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20982 روزانه دانشگاه تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20983 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20984 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20985 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20986 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20987 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20988 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20989 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20990 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20991 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20992 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20993 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20994 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20995 روزانه دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20996 روزانه دانشگاه شیراز فارس سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20997 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20998 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20999 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21000 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21001 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21002 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21003 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21004 روزانه دانشگاه تهران تهران هیدروگرافی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21005 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21007 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21008 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21009 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21010 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21011 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21012 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21013 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21014 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21015 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21016 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21017 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم
21018 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21020 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21021 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21022 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21023 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21024 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21025 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هیدروگرافی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21026 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21027 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21030 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21031 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21032 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21033 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21034 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21035 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21036 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21037 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21038 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21028 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول مشترک با دانشکده »ای تی سی« دانشگاه etnewT هلند - شرایط در انتهای دفترچه
21029 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول مشترک با دانشکده »ای تی سی« دانشگاه etnewT هلند - شرایط در انتهای دفترچه